Strona główna » Regulamin

Regulamin

Wersja z dnia 01.06.2017
 
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa wszelkie zasady związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego wax-sklep.pl (zwanego dalej „Sklepem”).
Pilomax Sp. z o. o. (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie w Sklepie jego nowej wersji. Wejście w życie zmiany następuję 10 dni po jej publikacji. Pilomax Sp. z o. o.  zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Sklepie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca.
 
Informacje obligatoryjne 
 1. Sklep prowadzony jest przez spółkę Pilomax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 5 lokal 44, 01-015 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343182, NIP: PL 527 261 61 66 (zwaną dalej „Pilomax “).
 2. Sklep służy Pilomax informowaniu o produktach oferowanych przez tę spółkę, w tym przede wszystkim o kosmetykach, rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych produktów.
 3. Z chwilą rejestracji w Sklepie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie dochodzi do zawarcia pomiędzy Pilomax a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn.
 4. W celu korzystania ze Sklepu, składania zamówień, bądź korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera bądź urządzenia mobilnego, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany w procesie rejestracji użytkownika lub podczas składania zamówienia.
 5. Poprzez działanie niniejszej Strony Pilomax zbiera dane osobowe. Cele, odbiorcy i warunki, na jakich Pilomax zbiera i przetwarza dane osobowe są przedstawione w Polityce Prywatności na Stronie. Użytkownicy są informowani o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych w sposób określony przez prawo. Dane osobowe zbierane przez Pilomax są gromadzone, przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
 6. Wszystkie informacje odnoszące się do produktów (łącznie z cenami) prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
 Zawarcie umowy 
 1. Klientem Sklepu (zwanym dalej „Klient”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.
 3. W Sklepie prezentowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”). Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).
 4. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych koniecznych do finalizacji umowy sprzedaży w szczególności pełnego i prawidłowego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu do wysyłki zamówionych Produktów.
 5. Poprzez złożenie Zamówienia, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie.
 6. Zamówienie przechodzi do realizacji po przesłaniu do Klienta na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeżeli brakuje części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie Zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Sklep poinformuje o tym Klienta.
 7. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Pilomax.
Dostawa
 1. Regularna dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie: http://www.wax-sklep.pl/platnosc-i-dostawa-pm-19.html
 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
 5. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.
 6. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ‬ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: sklep@wax-sklep.pl (protokół posiada kurier).
Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez Sklep.
 2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • płatnością w systemie PayU/ PayU Express;
 • płatnością przy odbiorze (dla paczek za pobraniem).
 1. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w punkcie 3. (powyżej), Klient ponosi koszty z tym związane.
 2. Wybierając płatność PayU Express Klient dokonuje płatności w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej. Wirtualny identyfikator karty generowany jest w oparciu o podane przez Klienta w ramach serwisu PayU dane karty płatniczej.
 3. Przy płatności przy odbiorze zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu.
 4. Wszystkie Zamówienia są płatne w złotówkach (PLN).
 5. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.
 6. Dostarczony Towar pozostaje własnością Pilomax Sp. z o.o. do chwili całkowitej zapłaty.
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki..
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. W przypadku chęci odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest dołączyć do zwracanych produktów formularz zgodny z poniższym wzorem:
 • Adresat: Pilomax Sp. z o.o. Skwer Kard. Wyszyńskiego 5/44, 01-015 Warszawa
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy: .... (proszę podać nazwy zwracanych produktów)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ...
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów)
 • Data
(*) Niepotrzebne skreślić
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.
Reklamacje dotyczące towarów
 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Pilomax Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@wax-sklep.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 664 048 041. Pilomax Sp. z o.o. zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Bezpieczeństwo zakupów i odpowiedzialność Kupującego
 1. Pilomax dokłada starań, by chronić dane osobowe klientów zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa, lecz Kupujący także powinien mieć swój udział w ochronie danych osobowych. Kupujący powinien w szczególności dbać o bezpieczeństwo transakcji online, na przykład unikając przekazywania komukolwiek swojego identyfikatora (adres elektroniczny Kupującego) i/lub hasła oraz regularnie zmieniając hasło. W związku z tym, Pilomax nie ponosi odpowiedzialności za ujawnianie informacji dotyczących Kupującego jakiejkolwiek osobie, która posłużyła się jego identyfikatorem (adres elektroniczny Kupującego) i/lub jego hasłem.
  Użycie identyfikatora (adres elektroniczny Kupującego) i/lub hasła Kupującego jest traktowane jako potwierdzenie jego tożsamości i wymagalności należnych od niego kwot w trakcie zatwierdzania Zamówienia. W żadnym razie Pilomax nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie powyższych informacji.
  Podanie numeru karty bankowej i ostateczne zatwierdzenie Zamówienia są równoznaczne z akceptacją Zamówienia i potwierdzają wymagalność zapłaty ceny za Zamówienie. Rejestry informatyczne przechowywane w systemach komputerowych Pilomax i jej partnerów będą traktowane jako dowód przekazywanych przez Strony informacji, zamówień i płatności.
 2. Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu. Pilomax nie ma w żadnym razie obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych osób odwiedzających Stronę i Kupujących. W związku z powyższym, jeżeli osoba nie posiadająca choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych zamawia Produkt na Stronie Pilomax, osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za jej Zamówienie oraz zapłatę ceny.
 3. Pilomax nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży i niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania (nawet możliwego do przewidzenia) osoby trzeciej, z winy Kupującego lub wskutek Siły Wyższej lub zaistnienia innego zdarzenia poza kontrolą Pilomax. Informacje dostępne na Stronie nie zawierają bez żadnej bezpośredniej lub domniemanej gwarancji odnośnie ich kompletności, dokładności, aktualności, autentyczności dostępności lub wiarygodności.
  ​​​​​​​Pilomax nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią możliwą do przewidzenia lub nie, wynikłą z korzystania ze strony. W sytuacji, gdy odpowiedzialność Pilomax za szkodę poniesioną przez kupującego w związku ze złożeniem zamówienia na stronie zostanie ustalona na jakiejkolwiek podstawie prawnej, wówczas odpowiedzialność ta będzie ograniczona do wysokości ceny uiszczonej przez kupującego w związku ze złożeniem zamówienia. 
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Pilomax Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pilomax Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ulica Skwer Kard. Wyszyńskiego 5/44, 01-015 Warszawa, mailowo pod adres sklep@wax-sklep.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Pilomax Sp. z o.o. zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pilomax Sp. z o.o. a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Znak towarowy WAX oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej wax-sklep.pl są i pozostaną wyłączną własnością Pilomax Sp. z o.o. lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Pilomax Sp. z o.o. lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu